rod jarzębina radom

W związku ze zbliżającym się terminem walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Zarząd  ogrodu prosi o aktualizcję danych osobowych, jednocześnie prosi się działkowców, którzy zaczęli użytkować działkę do roku 2018 włącznie o uaktualnienie deklaracji członkowskiej (druk w załączeniu do pobrania); wypełnione deklaracje prosimy o wrzucanie do skrzynki pocztowej znajdująej się na drzwiach świetlicy lub dostarczenie ich osobiście

deklaracja_dla_nowego_dzialkowca_-_rod_jarzebina.doc 

Zarząd ogrodu w związku z nieodbieraniem śmieci przez firmę w okresie zimowym prosi o nie wyrzucanie oraz nie dorzucanie śmieci przy koszu na śmiecie do dnia
15 kwietnia br.

INFORMACJA

Od dzisiaj na ogrodzie nie ma możliwości korzystania z wody oraz z energii elektrycznej. Powodem jest okres jesiennozimowy. Woda wraz z dostępem do energii elektrycznej będzie uruchomiona na wiosnę.

W zwiazku z powyższym prosimy o odkręceniu na okres zimowy kranów bowiem to zapobiegnie awarii linii wodnej, którą spowoduje minusowa temperatura (zamarznięcie wody w rurach i ich popękanie).

MODERNIZACJA LINII ENERGETYCZNEJ

Modernizacja linii elektrycznej wymaga zmiany sposobu nowego podłączenia się działkowców do nowej skrzynki elektrycznej, w której znajdować się podliczniki do poszczególnych działek. W związku z tym działkowiec winien zaopatrzyć  się w przewód elektryczny 3 x 2,5 o wymaganej długości.

Przed podłączeniem się do skrzynki elektrycznej należy się skontaktować z niżej wymienionymi osobami celem ustalenia długości przewodu oraz terminu podłączenia:

Borowski Dariusz - telefon 604403508

Frydler Tadeusz - telefon 791762507

 

WJAZD NA TEREN OGRODU

W nadchodzącym okresie zimowym brama wjazdowa będzie zamknięta. W celu umówienia się by wjechać na teren ogrodu celem przywiezienia lub wywiezienia rzeczy potrzebnych/zbędnych na działce należy ustalić termin z jedną niżej wymienionych osób (wykaz tych osób będzie podany w najbliższych dniach)

 

 

I po dożynkach. Na powitanie działkowicze i ich goście byli poczęstowani grochówką, a potem kiełbasą i kaszanką z tzw. grilla. Muzyka grała, tańce trwały do zakończenia imprezy dożynkowej. Działkowcy i ich goście byli zadowoleni.

                                 INFORMACJA

został naprawiony zamek w furtce przy bramie wjazdowej, w związku z tym prosimy o używanie klucza do otwierania zamku od strony parkingu

z ostatniej chwili

ostatnio występowały przerwy w dostawie energii elektrycznej,    w związku z tym zarząd Ogrodu informuje, że takie przerwy będą występowały w przypadku włączania/uruchamiania "zbędnych" sprzętów zasilanych energią elektryczną, których "moc" po zsumowaniu jest większa od mocy zabezpieczenającej licznik energii elektrycznej przed jego uszkodzeniem (np. spaleniem)

zostały podjęte prace związane z wymianą tzw. podstacji, w których będą zamontowane podliczniki wg których działkowcy będą rozliczani , inwestycja ma trwać do roku 2026

 

Zarząd ogrodu informuje, że w dniu 6 maja 2023 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze ROD w drugim terminie w spokojnej atmosferze, ponadto poruszono kilka tematów, między innymi: wjazdu na teren ogrodu, wody i prądu; obecna na spotkaniu była p.Maziarz Elżbieta z PZD delegatury  w Radomiu;

ustalono stawkę opłaty ogrodowej za m2 na 1,00 zł + 20 zł tzw. opłaty ionwestycyjnej od działki (informacja w zakładce - opłaty);

celem wyjaśnienia sprawy dotyczącej wjazdu samochodami na teren ogrodu dodatkowo uchwalono termin aktualizacji dokumentów uprawniających do wjazdu do końca maja, w przypadkach indywidualnych do końca czerwca 2023 r.,

  Zarząd  ogrodu informuje, że w oparciu o regulamin ROD art. 42 pkt 1 na każdej działce winien znajdować się kompostownik (forma kompostownika nie jest określona w/w regulaminem), w którym należy kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin, w tym liści z drzew rosnących na działce. Na spotkaniu styczniowym na spotkaniu zarządu ogrodu ustalono, że w okresie wiosennym będzie przeprowadzona lustracja działek w zakresie zagospodarowania, w tym posiadania kompostowników.

                               Zasady wjazdu samochodami                                     

Zgodnie z przepisami § 68 ust. 6 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego z dnia 1 stycznia 2019 r. wjazd osobowymi pojazdami mechanicznymi na teren ogrodu działkowego, bez zgody walnego zebrania jest zabroniony. Dotychczas żadne walne zebranie odbywające się w naszym ogrodzie nie podjęło decyzji o udzieleniu zgody na wjazd samochodami na teren ogrodu działkowego i w związku z tym zakaz wjazdu samochodów obowiązuje wszystkich działkowców.

Parkowanie i postój samochodów dozwolony jest wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu samochodów dowożących lub wywożących z działki ciężkie lub duże gabarytowo ładunki np. materiały budowlane wyłącznie za zgodą Zarządu ogrodu. Dopuszcza się wjazd samochodów asenizacyjnych do wywozu nieczystości płynnych na warunkach uzgodnionych przez zainteresowanego działkowca z Zarządem ogrodu. Postój samochodu na alejce ogrodowej należy ograniczyć wyłącznie do czasu załadunku lub wyładunku albo wypompowywania nieczystości. Uszkodzenia infrastruktury ogrodu działkowego, nawierzchni alejek, ogrodzeń, mienia Stowarzyszenia lub mienia działkowców dokonane przez wjeżdżające lub wyjeżdżające samochody zobowiązany jest naprawić, na własny koszt działkowiec, który dokonał takich uszkodzeń lub na rzecz, którego wjeżdżał lub wyjeżdżał samochód, który dokonał takich uszkodzeń.  Bezwzględnie zabronione jest na terenie ogrodu działkowego mycie, czyszczenie lub naprawianie wszelkich pojazdów mechanicznych a szczególnie samochodów osobowych, motocykli lub motorowerów.

Działkowcy niepełnosprawni ruchowo oraz osoby dowożące takich działkowców mają prawo wjazdu na teren ogrodu działkowego i alejki ogrodowe pojazdami mechanicznymi, którymi dojeżdżają lub dowożą takie osoby do działki. Działkowcy niepełnosprawni ruchowo mają prawo parkowania swoich pojazdów na terenie dzierżawionej działki, jeżeli wyposażą działkę w odpowiednie miejsce postojowe. Zabronione jest parkowanie i postój samochodów dowożących osoby niepełnosprawne na alejkach ogrodowych. Warunkiem uzyskania zgody na wjazd i parkowanie pojazdów samochodowych osób niepełnosprawnych jest złożenie pisemnego wniosku wraz z potwierdzeniem niepełnosprawności do Zarządu ogrodu. Osobą niepełnosprawną ruchowo w rozumieniu Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego jest osoba, która na skutek stwierdzonej urzędowo niepełnosprawności ma trudności z samodzielnym poruszaniem się.

Zarząd ogrodu informuje, że nieuzasadniony wjazd samochodem na teren ogrodu działkowego, wjazd bez zgody Zarządu ogrodu albo zniszczenie infrastruktury lub mienia ogrodu, w tym również zamknięć bram lub nawierzchni alejek ogrodowych traktowane będzie jako rażące naruszenie porządku ogrodowego i nieprzestrzeganie przepisów Regulaminu i zagrożone jest sankcjami zapisanymi w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rod.

 

                                                                                                            

                                             Informacja                                                   

Zarząd ROD prosi o nie wjeżdżanie w okresie zimowym na teren ogrodu ponieważ warunki pogodowe sprzyjają rozjeżdżaniu alejek ogrodowych.

W związku ze zbliżającą się zimą informujemy, że na każdej działce winien znajdować się kompostownik (regulamin ROD art. 42 pkt 1 - działka musi być wyposażona w kompostownik), w którym działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin, w tym liście z drzew rosnących na działce, czyli nie przynoszenie worków wypełnionych zebranymi liśćmi do śmietnika ogrodowego, a ponadto ponownie zarząd ROD przypomina, że nie wolno wyrzucać materiałów budowlanych i pozostałości po nich do śmietnika ogrodowego. W przypadku udowodnienia takowego procederu będą podjęte czynności dążące do pozbawienia członkowstwa i praw do działki.

Znalezione obrazy dla zapytania gif kłodka                                                      INFORMACJA DOT. WJAZDU

Informuję w imieniu Zarządu Ogrodu, że po zmianie kłódki przy bramie, jakiś złośliwiec założył dodatkową na łańcuch by utrudnić innym działkowcom w dowozie potrzebnych materiałów budowlanych.

ChomikImage.aspx - ⊱✿JESIEŃ⊱✿ - Cztery Pory Roku - Aleksandra_Be -  Chomikuj.pl                                             INFORMACJA                     ChomikImage.aspx - ⊱✿JESIEŃ⊱✿ - Cztery Pory Roku - Aleksandra_Be -  Chomikuj.pl

Zarząd Ogrodu informuje, że w dniu 10 września 2022 r. w zaplanowanych "dożynkach" udział wzięlo około 60-u działkowców. Pomimo nieciekawej pogody impreza była udana.

Dziękujemy za udział w imprezie ogrodowej i zapraszamy w roku przyszłym.

W dniu 21 maja 2022 r. odbyło się Walne Zebranie w II terminie,  Z przykrością muszę stwierdzić, że znów część spotkania odbyła się w formie pyskówek. W związku z tym około godz. 15-ej została powiadomiona policja o zajściach na terenie ogrodu i tak: pierwsze zgłoszenie dotyczyło agresywnego, awanturującego się mężczyzny, drugie zaś awantury na terenie ogrodu na skutek oskarżenia o kradzież żony zgłąszającego. Interwencja policji zakończyła się  pouczeniem stron. Po odjeździe policji dalsza część spotkania odbyła się w spokojnej atmosferze, w trakcie której ustalone zostały działania na rok bieżący oraz został uzupełniony skład zarządu o dwie osoby: Borowski Dariusz i Frydler Tadeusz.

                                          INFORMACJA DOT. OPŁAT OGRODOWYCH

wykaz opłat ogrodowych na rok 2022 znajduje się w zakładce "opłaty"

Zarząd ogrodu informuje, że na spotkaniu w dniu 21 maja 2022 r. przy ustalaniu wysokości opłaty ogrodowej nie zmieniono zasady wpłaty, która polega na jednorazowej wpłacie bez dzielenia jej na części

 

                                                                     INFORMACJA

Zarząd ogrodu informuje, że na każdej działce winien znajdować się kompostownik (Regulamin ROD art. 42 pkt 1 - działka musi być wyposażona w kompostownik) i w związku z tym w najbliższym czasie planowany jest przegląd działek w zakresie wyposażenia działki w/w kompostownik

INFORMACJA dot. wody

Przerwy w "dostawie" wody spowodowane są ciągłymi awariami stycznika zamontowanego przy nowej pompie. Awarie są usuwane na bieżąco.

Za utrudnienia w poborze wody Zarząd Ogrodu przeprasza.

Jednocześnie prosimy o bieżace sprawdzanie stanu kranów i ich zakręcanie.

W związku z niespodziewanymi opadami śniegu wystąpiły uszkodzenia drzew i krzewów na ogrodzie w postaci połamanych/ułamanych gałęzi drzew czy wyłamanych calych drzew przez wilgotny śnieg (śniegołomy) zarząd ogrodu informuje, że w gestii działkowca należy "liwidacja" uszkodzonej roślinności na terenie działki oraz alejce w części przylegającej do użytkowanej działki

 

Na początku października został uruchomiony monitroing na terenie ogrodu. Monitoring obejmuje następujące części ogrodu: teren smietnika, część parkingu oraz jedną z działek rodzinnych po prawej stronie głownej alei.


W dniu 7 sierpnia 2021 r. odbyło się Walne Zebranie w II terminie, Obecnych było 48 działkowców na 225 działek. Z przykrością muszę stwierdzić, że część spotkania odbyła się w formie pyskówek.

Ze względu na nie nie ustalono wysokości kwoty opłaty za m2, lecz z uzyskanych informacji z banku dot. wpłat na rzecz ogrodu do dnia zebrania wynika, że wpłaty wynosiły 0,62 zł/m2 + 20 zł opłaty inwestycyjno-remontowej.

Ze zgłoszonych wniosków zgłoszonych przez kilku działkowców uczestniczących w/w zebraniu zostało podjęte działanie dot. wyznaczenia ścieżki dla działkowców dojeżdżających autobusem za nowowybudowanymi domami prywatnymi )pismo w załączeniu)

ROD_JARZEBINA_-_sciezka_dla_dzialkowcow.pdf 

 

 

Najnowszy komunikat PZD dot. użytkowania działki w rodzinnym ogrodzie działkowym

zasady_uzytkowania_dzialki_w_ROD.pdf 

Zarząd ogrodu informuje o wysokości stawki za 1 m2 (informacja z załączniku) informacja_-_oplaty_za_dzialke_2021.doc 

 

W dniu 6 marca 2021 r. z funkcji skarbnika ogrodu zrezygnowała kol.Tarabasz Monika

 

W dniu 1 sierpnia 2020 r. został rostrzygnięty konkurs na najładniejszą działkę. artykuł przeniesiony do "historii i nie tylko"

strona w budowie, aktualizacja na bieżąco
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl